Logo Gliniewicz

Porada On-line

Proponujemy Państwu usługi „on line” w zakresie porad prawnych, opinii prawnych i pism realizowane na podstawie poniższych postanowień:

 1. Po otrzymaniu drogą e-mailową pytania lub zagadnienia prawnego wraz z opisem stanu faktycznego, poinformujemy Państwa o cenie naszej usługi.
 2. Odpowiedzi na pytania dodatkowe, zadane w ciągu następnych 7 dni, dotyczące pytania pierwotnego są bezpłatne. Zmiana zakresu usługi spowoduje ponowną jej wycenę.
 3. Po uzyskaniu Państwa zgody, usługa w postaci opinii lub pisma zostanie wykonana niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od daty przedstawienia drogą elektroniczną dowodu przelewu lub wpłaty na konto bankowe kancelarii kwoty należności lub w innym uzgodnionym między nami w terminie.
 4. Uznanie naszego rachunku ustaloną kwotą jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 5. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie wymagało przedłożenia przez Państwa dokumentów to wykonanie usługi przedłuża się o czas
  ich dostarczenia w formie elektronicznej (skan).
 6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania usługi o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy. Odmowa wykonania usługi nastąpi również w przypadku gdyby jej wykonanie miałoby naruszać przepisy powszechnie obowiązujące, zasady współżycia społecznego,
  Kodeks Etyki Radcy Prawnego (www.oirp.gda.pl).
 7. Faktura zostanie przesłana Państwu drogą elektroniczną w ciągu 7 dni po wykonaniu usługi. W tym celu niezbędne jest podanie
  imienia i nazwiska (firmy), adresu, NIP - u lub PESEL –u.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach realizacji zamówionej usługi.
 9. Do korzystania z usług niezbędny jest dostęp do Internetu i konto poczty elektronicznej.
  Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w dostępie do naszego serwisu.
 10. Reklamację można złożyć na piśmie w terminie 7 dni wykonania usługi, która będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni.
  Odpowiedź o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji zostanie przesłana emailem.
  Usługobiorca może w ciągu 7 dni zaakceptować ustalenia w sprawie rozpatrzonej reklamacji.
  W przypadku braku odniesienia się uznajemy, że usługobiorca zgadza się na rozstrzygnięcie reklamacji.
 11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY Dz.U.1964.16.93 z p.zm., ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U.2002.144.1204 z p.zm.