Logo Gliniewicz

Oferta

Usługi obejmują szeroko pojęte doradztwo prawne dla przedsiębiorców i osób fizycznych, zamieszkujących również zagranicą, prowadzenie spraw i reprezentacja w zakresie całości zagadnień prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, wspólnot mieszkaniowych w szczególności:


ODSZKODOWANIA

Sprawy o odszkodowania związane ze szkodami osobowymi i majątkowymi (OC, AC, NW i inne), wszechstronna pomoc osobom poszkodowanym, w tym osobom najbliższym, w wypadkach drogowych i wskutek innych zdarzeń uzasadniających roszczenia odszkodowawcze
w tym wypadków przy pracy oraz błędów medycznych.
Pomagamy Państwu uzyskać zadośćuczynienie za doznane krzywdy, zwrot kosztów leczenia, pogrzebu, rentę. Dzięki naszym staraniom ubezpieczyciele, przed procesem sądowym wypłacają osobom poszkodowanym należne świadczenia.


OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Świadczymy stałą i doraźną pomoc prawną dla firm w tym podmiotów leczniczych, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny: lekarzy, dentystów, pielęgniarek itp. prowadzących działalność w różnych formach prawnych, obejmującą m.in. pomoc w zakresie sporządzania projektów umów krajowych, negocjowania umów w tym zarówno umów gospodarczych, ogólnych warunków umów, umów zawieranych z udziałem konsumentów
itp., pomoc w kwestiach prawa pracy i pozostałych zagadnień istotnych dla przedsiębiorcy. Przeprowadzamy zakładanie i rejestrację spółek handlowych i innych przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego.
Służymy radą w postępowaniach prowadzonych w ramach zamówień publicznych i reprezentujemy strony przed Krajową Izbą Odwoławczą.


PRAWO SPADKOWE

Prowadzimy sprawy związane z majątkiem po śmierci osób najbliższych począwszy od stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, roszczeń z tytułu zachowku, ale także pomagamy przy sporządzaniu testamentów, w tym w dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu.


PRAWO RODZINNE

Zapewniamy pomoc prawną przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych.
Prowadzimy sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa.
Reprezentujemy Klientów w sprawach o alimenty, w tym o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Doradzamy w sprawach majątkowych między małżonkami, sporządzamy projekty intercyz,
jak również prowadzimy postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.


PRAWO PRACY

Reprezentujemy Państwa przed sądami zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach
z zakresu prawa pracy. Pomagamy w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę.
Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnętrzne przepisy prawa pracy.


PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego a w szczególności rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów związanych z pragmatykami służb mundurowych zarówno
po stronie podwładnych jak i przełożonych.


WINDYKACJA

Prowadzimy postępowania mające na celu odzyskanie Państwa należności od dłużników.
Świadczymy usługi w zakresie windykacji przedsądowej, w której przekonujemy dłużników
do dobrowolnej zapłaty przed wszczęciem procesu.
Zapewniamy pełną obsługę przy prowadzeniu windykacji sądowej, wybierając najkorzystniejszy
dla Państwa sposób prowadzenia postępowania sądowego.
W trakcie egzekucji komorniczej, aktywnie wspieramy działalność komornika, w celu poprawy skuteczności jego działania.

Windykacja przedsądowa obejmuje w szczególności: prawidłowe pod względem prawnym wezwanie na piśmie dłużnika do zapłaty, negocjacje telefoniczne z dłużnikiem w którym określany jest sposób i termin spłaty należności, działania polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem nadzór na dokonywaną spłatą przez dłużnika.

Windykacja sądowa obejmuje w szczególności: sporządzenie i skierowanie do sądu pozwu
na podstawie zgromadzonych dokumentów, w trybie gwarantującym najszybsze i najtańsze uzyskanie tytułu wykonawczego (np. postępowanie nakazowe, postępowanie
elektroniczne-upominawcze) nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania, przygotowywanie pism procesowych w trakcie postępowania aż do uzyskania prawomocnego wyroku przed sądami wszystkich instancji, wystąpienie do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.


PRAWNIK RODZINNY

Obejmujemy opieką prawną całe rodziny poprzez udzielanie bieżących porad prawnych,
rozwiązywanie problemów prawnych, prowadzenie spraw przed sądami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, reprezentowanie przed innymi organami i urzędami.
Opieka odbywa się na podstawie stałej umowy, w której strony określą zakres usług.


TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA

Opieka prawna zawiera bieżące konsultacje prawne w formie telefonicznej lub elektronicznej, wydawanie opinii prawnych w formie elektronicznej na podstawie przekazanych tą drogą dokumentów do 10 kart (skan), przygotowanie i dostarczanie wezwania do zapłaty lub innych działań, wyszukiwanie i przekazywanie, na prośbę Państwa w formie elektronicznej tekstów aktów prawnych prawa polskiego, wzorów umów funkcjonujących w powszechnym obrocie,
informowanie o obowiązujących procedurach sądowych, opłatach sądowych.


OPIEKA PRAWNA PRACOWNIKÓW

Usługa zapewniająca opiekę prawną poprzez fachową pomoc dla pracowników będących osobami fizycznymi zatrudnionymi przez przedsiębiorcę, który nabędzie usługę. Może on być finansowany bezpośrednio przez pracodawcę jak również z funduszu socjalnego. Radcy prawni kancelarii będą udzielali porad prawnych pracownikom u Państwa zatrudnionym z zakresu w szczególności wszelkich zagadnień prawa cywilnego, w tym w sprawach odszkodowawczych, rodzinnych spadkowych, majątkowych a także administracyjnych i wykroczeń.
Usługa nie obejmuje dziedziny prawa pracy, zarówno w zakresie doradztwa jak i prowadzenia spraw sądowych. Forma kontaktów umożliwiająca rozwiązanie problemu (telefoniczna lub elektroniczna) zostanie ustalona przed przystąpieniem do wykonania usługi.